2021 m. vasario mėn.
Pr A T K Pn Š S
« Sau    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
Draugaukime

LOGOPEDAS – teikia pagalbą vaikams, turintiems kalbos, motorikos ar bendravimo sutrikimų. Logopedinio darbo tikslas – nustatyti kalbos, kalbėjimo ir komunikacijos sutrikimus bei  juos šalinti kiekvienam vaikui individualiai pritaikant korekcijos metodus ir būdus. Logopedas organizuoja individualius, pogrupinius, grupinius  tarties, foneminės klausos lavinimo, žodyno plėtimo, gramatinės kalbos sandaros bei rišliosios kalbos lavinimo užsiėmimus. Logopedas individualiai konsultuoja ugdytinių tėvus bei pedagogus kalbos ugdymo klausimais, vertina vaikų pasiekimus, moko tėvus tęsti korekcinę veiklą namuose, skatina juos dalyvauti užsiėmimuose.

Lopšelyje-darželyje ,,Varpelis” vaikams su kalbos ir komunikacijos sutrikimais logopedinę pagalbą teikia logopedė Audra Plačienė.

SOCIALINIS PEDAGOGAS – dirba su asmeniu (individualus darbas)-vaiku, tėvais ar teisėtais vaiko atstovais, pedagogais ir kitais švietimo įstaigoje dirbančiais specialistais. Vertina ir padeda spręsti problemas, susijusias su įvairiais vaikams kylančiais sunkumais (pagrindinių vaiko reikmių tenkinimo, saugumo užtikrinimo). Padeda tėvams ar teisėtiems vaiko atstovams ugdyti savo vaiką; suprasti jo socialinius ir psichologinius poreikius, jų tenkinimo svarbą, geriau suprasti vaiko, turinčio vystymosi sunkumų, poreikius, tėvų teises ir pareigas. Informuoja tėvus apie jų teisę gauti socialinę – pedagoginę pagalbą. Bendradarbiauja su grupių auklėtojais, kitais pedagogais, specialistais, įstaigos administracija sprendžiant vaikų socialines – pedagogines problemas, ieškant efektyvių pagalbos būdų. Tiria socialinės pedagoginės pagalbos poreikį. Organizuoja ir koordinuoja socialinės-pedagoginės pagalbos teikimą ir vertina jos kokybę. Palaiko ryšius su įvairiomis valstybinėmis įstaigomis ir nevyriausybinėmis organizacijomis teikiančiomis socialinę, psichologinę, teisinę pagalbą. Atstovauja ir gina vaikų teises švietimo įstaigoje, teisėsaugos ir kitose institucijose.

Lopšelyje-darželyje ,,Varpelis ” socialine pedagoge dirba Aura Marcelionienė.

MENINIO UGDYMO MOKYTOJAS – organizuoja  muzikinę veiklą su ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikais.

Muzikinis vaikų ugdymas organizuojamas šiomis formomis: muzikos valandėlė, kūno kultūros valandėlė, rytinė mankšta, savarankiškas muzikavimas, papildoma veikla,  individualus ir grupinis darbas su gabiaisiais vaikais, šventės, pramogos, vakaronės.

Meninio ugdymo pedagogas ugdo vaikų dainavimo, muzikinių ir ritminių judesių pajautą, grojimo įgūdžius, analizuoja muzikinius gabumus, lavina estetinį skonį muzikai, žadina ir praturtina kūrybinę vaizduotę, ugdo muzikos pasaulio suvokimą, plėtoja estetinę ir dorovinę vaiko pasaulėjautą, formuoja tautinės savimonės pradmenis, supažindina su muzikos sąvokomis,  muzikos rašto elementais, padeda perimti ir įtvirtinti muzikines žinias, skatina saviraišką, kūrybinius gebėjimus, lavina muzikinius įgūdžius bei sudomina muzikine veikla.

Lopšelyje-darželyje ,,Varpelis“ dirba meninio ugdymo mokytoja Vaida Gugaitytė

VAIKŲ SLAUGYTOJA – asmuo, vykdantis sveikatos priežiūrą lopšelyje-darželyje, visuomenės sveikatos priežiūros aktų nustatyta tvarka.

Organizuoja ir įgyvendina pirminės sveikatos priežiūrą įstaigoje; prižiūri vaikų maitinimo organizavimą, skatina sveiką mitybą bei sveikos mitybos įgūdžių formavimą; vykdo įstaigos patalpų ir aplinkos sanitarinės būklės priežiūrą; teikia metodinę pagalbą pedagogams ir tėvams vaikų mitybos organizavimo, sveikatos priežiūros ir kt. klausimais; užtikrina pirmosios pagalbos suteikimą pavojingų būklių, traumų, nelaimingų ar kitokių  atsitikimų atveju bei dalyvauja bendruose įstaigos renginiuose, projektuose, programose ir kitose veiklose.

Lopšelyje-darželyje ,,Varpelis ” vaikų slaugytoja dirba Kristina Dembinskienė.

VISUOMENĖS SVEIKATOS  SPECIALISTAS – asmuo, įgijęs biomedicininių mokslų visuomenės sveikatos studijų krypties išsilavinimą, vykdantis sveikatos priežiūrą ugdymo įstaigoje pagal pareigines nuostatas, patvirtintas Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus, metinius veiklos planus ir bendradarbiavimą su ugdymo įstaiga.

Atlieka šias pagrindines funkcijas:

1. renka, kaupia, analizuoja ir teikia ugdymo įstaigai apibendrintus duomenis apie vaikų sveikatos būklę pagal Mokinio sveikatos pažymėjimus Forma Nr. E027-1 ir Medicininis pažymėjimus Forma Nr. 046/a;

2. teikia asmens sveikatos priežiūros ir visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų specialistų rekomendacijas dėl vaikų sveikatos bei koordinuoja šių rekomendacijų įgyvendinimą;

3. identifikuoja vaikų sveikatos stiprinimo ir sveikatos žinių poreikį, sveikatos raštingumo lygį atsižvelgdamas į jų amžiaus tarpsnius ir pagal tai organizuoja mokiniams pamokėles, kitus aktyvius užsiėmimus sveikatos temomis;

4. konsultuoja ugdymo įstaigos vadovą,  mokytojus, kitus specialistus bei tėvus dėl Mokinio sveikatos pažymėjime ir (ar) mokinio pažymėjime nustatytų gydytojų rekomendacijų įgyvendinimo, kitais klausimais apie mokinio sveikatos išsaugojimą, stiprinimą;

5. organizuoja ugdymo įstaigos darbuotojams, tėvams paskaitas, aktyvius užsiėmimus jų sveikatos raštingumo gerinime ir sveikatos stiprinime;

5. atlieka ugdymo proceso organizavimo atitikties higienos normai HN75:2016 vertinimą, teikia rekomendacijas dėl šios higienos normos reikalavimų įgyvendinimo;

6. atlieka vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašo nuostatų įgyvendinimo priežiūrą, teikia rekomendacijas dėl maitinimo gerinimo;

7. dalyvauja planuojant ir įgyvendinant sveikatos ugdymo bendrąją programą ar kitą sveikatos ugdymo veiklą įstaigoje;

8. teikia ir (ar) koordinuoja pirmosios pagalbos teikimą įstaigoje;

9. tikrina vaikų asmens higieną, teikia rekomendacijas dėl asmens higienos užtikrinimo;

10. planuoja ir taiko užkrečiamųjų ligų ir jų plitimo profilaktikos priemones pagal kompetenciją;

11. dalyvauja įgyvendinant užkrečiamosios ligos židinio ar protrūkio kontrolės priemones;

12. dalyvauja įstaigos vaiko gerovės komisijos veikloje ir įsivertinant įstaigos veiklą;

13. įtaręs, jog mokinys patiria psichologinį, fizinį, seksualinį smurtą ar kitus vaiko teisių pažeidimus, nedelsdamas praneša raštu apie tai ugdymo įstaigos ir visuomenės sveikatos biuro vadovams.

Visuomenės sveikatos specialistu dirba Jurgita Levuškinienė

Darbo laikas:

Penktadieniai  8:00 val. – 14:30 val. (pietų pertrauka 12:00 val.–12:30 val.)

Kontaktiniai duomenys:

Mob. tel. nr. 8 655 99862

El. p.: jurgita.levuskiniene@marijampolesvsb.lt