2022 m. gegužės mėn.
Pr A T K Pn Š S
« Bal    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
Draugaukime

Konkursą skelbia: Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Varpelis“, biudžetinė įstaiga, Jaunimo g. 3, Marijampolė, tel. (8 343) 72424, kodas 190448919.
Konkursas skelbiamas direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigoms užimti (0,75 etato)
Pareigybės lygis – A (A2).
Darbo sutarties rūšis – neterminuota.
Darbo pobūdis:

Direktoriaus pavaduotojo ugdymui veiklą reglamentuoja Lietuvos Respublikos švietimo nuostatas įtvirtinantys teisės aktai, Marijampolės vaikų lopšelio-darželio „Varpelis“ nuostatai, direktoriaus pavaduotojo pareigybės aprašymas, vidaus darbo tvarkos taisyklės.

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui organizuoja ir koordinuoja ugdomąjį procesą ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse – užtikrina ugdymo proceso planavimą, įgyvendinimą, vertina ir analizuoja ugdymo kokybę. Tvarko ugdomojo proceso dokumentaciją, koordinuoja renginius, tobulina vaikų veiklos vertinimo sistemą, teikia metodinę profesinę pagalbą ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo bei kitiems mokytojams ir specialistams – rūpinasi personalo karjera (skatina pedagogus savarankiškam profesiniam tobulėjimui, dalykiniam bendradarbiavimui, atestacijai). Bendradarbiauja su ugdytinių tėvais, rūpinasi pagalbos teikimu specialiųjų poreikių vaikams. Koordinuoja ugdymo programų rengimą, rengia įstaigos veiklos planus ir tvarkaraščius, įstaigos veiklos ir savo darbo ataskaitas. Pavaduoja direktorių jo atostogų, komandiruotės ar ligos metu.

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:

 1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
 2. turėti pedagogo kvalifikaciją, ne mažesnį kaip 5 metų pedagoginio darbo stažą ikimokyklinio ugdymo įstaigoje;
 3. lietuvių kalbos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“, reikalavimus;
 4. mokėti naudotis informacinėmis technologijomis bei jų programomis (MS Office programiniu paketu);
 5. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, kitus valstybės ir savivaldybės valdymo institucijų teisės aktus, reglamentuojančius švietimo įstaigų veiklą ir valdymą, darbo santykių reguliavimą, švietimo sistemos sandarą, švietimo organizavimo principus; išmanyti ikimokyklinės įstaigos veiklos organizavimą, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo procesą reglamentuojančius teisės aktus, specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo metodus, Lietuvos Respublikos darbo kodeksą, dokumentų rengimo taisykles;
 6. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo ir sau pavaldaus personalo veiklą, gebėti dirbti komandoje, spręsti iškilusias problemas ir konfliktus, rengti ataskaitas ir itus dokumentus, sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.

Pretendentas privalo pateikti:

 1. prašymą leisti dalyvauti konkurse;
 2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir šio dokumento kopiją;
 3. išsilavinimą patvirtinančius dokumentus, kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams;
 4. gyvenimo aprašymą – nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, el. pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodo dalykines savybes);
 5. užpildytą pretendento anketą ( pagal Konkursų valstybės ir savivaldybių įmonėse, iš valstybės, savivaldybių ir valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetų bei iš kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų finansuojamose valstybės ir savivaldybių įstaigose ir viešosiose įstaigose, kurių savininkė yra valstybė aė savivaldybė, organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo 1 priedą).

Pretendentas dokumentus teikia per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą.

Atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis) ir raštu.

Dokumentai teikiami 14 kalendorinių dienų po konkurso paskelbimo Valstybės tarnybos departamento interneto svetainėje ir lopšelio-darželio „Varpelis“ interneto svetainėje.

Išsamią informaciją apie skelbiamą konkursą teikia Rita Matulienė, sekretorė.
Kontaktinis tel. (8 343) 72424, el. paštas mar.varpelis@gmail.com
Informacija paskelbta VATIS sistemoje paskelbta 2020-09-17